Gå til innhold

Lånekort

 • Lånekortet er gratis
 • Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
 • Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr

Utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket
 • Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen

Ansvar og brudd på regler

 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett

Utlånstider

 • Bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter: 28 dager
 • Film: Sju dager
 • Språkkurs: 56 dager
 • Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale): 14 dager

Gebyrer

 • Første purring: 0.-
 • Andre purring: 0.-
 • Tredje purring: 30.- for lånere over 15

Erstatningskrav

 • Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og eventuelle kommunale omkostninger

Fjernlån

 • Ønsker du bøker vi ikke har i biblioteket, kan vi låne inn fra andre bibliotek.